NOPEA

Poštovanje vrednosti multikulturalnog i interkulturalnog društva

NOPEA

Udruženje Nopea je mešovito srpsko-češko udruženje, sa ciljem saradnje sa Nordijskim zemljama, posebno Finskom.

Nevladino i neprofitno udruženje (organizacija), osnovano radi saradnje i ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture,  edukacije,  informisanja i komunikacije.

Informisanje, obaveštavanje, edukacija, promocija savremenih tehnika i tehnologija, promocija demokratsko društvo i organizovanje aktivnosti su ideje vodilje organizacije.

Web portali

Organizacija može da pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost.

Rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku.

Rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva

Organizacija organizuje, sama ili sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i slične događaje

Organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, događaje u kulturnom životu društva.

Organizacija sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu

Organizacija aktivno stvara kinematografska dela, audio-video i slična dela.

Stvara kataloge, postere, brošure, prospekte, letke i slične publikacije.

Kreira i objavljuje veb sajtove.

Kontakt

Udruženje NOPEA

Predsednik: Nenad Laušev

Mesto: Bela Crkva

e-mail: nopea.udruzenje(at)email.com

- FACEBOOK

- YOUTUBE