VREDNOSTI

multikulturalnog i interkulturalnog

Organizacija može da pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost u cilju realizacije projekata.

Rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku.

Rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaja.

Nopea

Oficijalna internet prezentacija

Ciljevi

Saradnja

Organizacija sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu.

Ciljevi

Dela

Organizacija aktivno stvara kinematografska dela, audio-video i slična dela. Stvara kataloge, postere, brošure, prospekte, letke i slične publikacije. Kreira i objavljuje veb sajtove.

Ciljevi

Organizuje

Organizuje, sama ili sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i slične događaje. Organizuje, sama ili u zajednici sa drugim organizacijama, događaje u kulturnom životu društva.

PROJEKTI - SARADNJA

Ideja organizacije

Informisanje, obaveštavanje, edukacija, promocija savremenih tehnika i tehnologija, organizacione aktivnosti i promocija demokratskog društva.